• (041) 33 83 00 00

سیستم کنترلهای داخلی، فرآیندی است که با هدف کسب اطمینان معقول از تحقق اثربخشی و کارآیی عملیات، قابلیت اعتماد گزارش گیری مالی، رعایت قوانین و مقررات مربوط و حفاظت از منابع و دارائیهای سازمان توسط مدیریت و کارکنان سازمان (و یا برون سپاری) پیاده سازی و اجرا میشود . حسابرسی داخلی یکی از ارکان اساسی هر سازمان جهت کنترل داخلی می باشد. وظایف حسابرس داخلی ، نظارت بر ساختار کنترلی سازمان، ارزیابی اسناد و مدارک مربوطه، پیگیری لازم در انجام وظایف محوله تمامی بخشها، تهیه گزارشات همراه با نظارت و ارائه راهکارهای مناسب می باشد. حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان‌بخشی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می‌شود. حسابرسی داخلی به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردی سامانه‌مند و منظم برای ارزش‌یابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی، و راهبری شرکتی ایفا کند.

 

مزایا و اهداف حسابرسی داخلی

  • اطمینان از صحت گزارشات مالی و رعایت استاندارهای مربوطه
  • بررسی مستمر و کنترل صحیح در سیستمهای امور مالی
  • اطمینان از رعایت بخشنامه ها، آئین نامه ها و عدم انحراف از آنها
  • بررسی مستمر و کنترل صحیح روند کارها در واحدهای مختلف کاری
  • اطمینان از اجرای صحیح کنترلهای داخلی
  • آزمون مستمر و کنترلهای داخلی واحد های کاری

 

Top
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید