• (041) 33 83 00 00

 استاندارد های بررسی شده در کارگاه آموزشی استاندارد های جدید حسابداری 

هدف استاندارد شماره 1
. اين استاندارد، مبناي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمـومي را مقـرر ميكنـد تـا از قابـل مقايسه بودن آن با صورتهاي مالي دورههاي قبل واحد تجاري و نيـز بـا صـورتهاي مـالي ساير واحدهاي تجاري اطمينان حاصل شود. اين اسـتاندارد، الزامـات كلـي دربـاره ارائـه صورتهاي مالي، رهنمودهايي درباره ساختار و حداقل الزامات مربوط بـه محتـواي آنهـا را تعيين ميكند.
 

هدف استاندارد شماره 2
.اطلاعات مربوط به جريانهای نقدی واحد تجاری، در فراهم آوردن مبنايی برای ارزيابی توانايی واحد تجاری در ايجاد نقد و معادلهاي نقد و نيازهای واحد تجاری در استفاده از جريانهای نقدی مزبور، برای استفادهکنندگان صورتهای مالی مفيد است. اتخاذ تصميمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان، مستلزم ارزيابی توانايی واحد تجاری در ايجاد نقد و معادلهاي نقد و زمانبندی و اطمينان از ايجاد آن است. هدف اين استاندارد، تدوين الزاماتي براي ارائه اطلاعات درباره تغييرات تاريخی نقد و معادلهاي نقد واحد تجاری از طريق صورت جريانهای نقدی است که در آن، جريانهای نقدی هر دوره بر حسب فعاليتهای عملياتی، سرمايهگذاری و تأمين مالی طبقه بندی میشود.

هدف استاندارد شماره 34
1 . هدف اين استاندارد، تجويز معيارهاي انتخاب و تغيير رويه هاي حسابداري، و نيز نحـوه عمل حسـابداري و افشـاي تغييـر در رويـه هاي حسـابداري، تغييـر در برآوردهـاي حسابداري و اصلاح اشتباهات است. هدف اين استاندارد، بهبود مربوط بودن و قابليـت اتكاي صورتهاي مالي واحد تجاري، و قابليت مقايسه صورتهاي مالي در طول زمان و با صورتهاي مالي ساير واحدهاي تجاري است
. 2 الزامات افشاي مربوط به رويه هاي حسابداري، به استثناي الزامات افشـاي مربـوط بـه تغيير در رويههاي حسابداري، در استاندارد حسابداري ١ ارائه صـورتهاي مـالي تعيـين شـده است.
 
هدف استاندارد شماره 35
هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداري ماليات بر درآمد ميبا شد. مو ضوع ا صلي در حسـابداري ماليات بر درآمد، چگونگي به حسـاب گرفتن آثار مالياتي جاري و آتي موارد زير است: الف. بازيافت (تسويه) آتي مبلغ دفتري دارايي هايي (بدهي هايي) كه در صورت وضعيت مالي واحد تجاري شناسايي ميشوند؛ و
 ب. معاملات و ساير رويدادهاي دوره جاري كه در صورتهاي مالي واحد تجاري شناسايي ميشوند. هنگام شناخت يك دارايي يا يك بدهي،واحد گزارشگر انتظار بازيافت يا تسويه مبلغ دفتري آن دارايي يا بدهي را دارد. اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه بازيافت يا تسويه مبلغ دفتري مزبور، موجب شود پرداختهاي آتي ماليات، بيشتر (كمتر) از زماني باشد كه بازيافت يا تسويه، آثار مالياتي به همراه ندارد، اين استاندارد واحد تجاري را با در نظر گرفتن برخي استثناهاي محدود، ملزم به شناسايي بدهي ماليات انتقالي(دارايي ماليات انتقالي)ميكند.
اين استاندارد، واحد تجاري را ملزم ميكند كه آثار مالياتي معاملات و ساير رويدادها را به همان شيوهاي به حساب منظور كند كه آن معاملات و رويدادها به حساب گرفته ميشوند. بنابراين، در مورد معاملات و ساير رويدادهاي شناسايي شده در صورت سود وزيان، هرگونه آثارمالياتي مربوط نيز در صورت سود وزيان شناسايي ميشود. آثارمالياتي معاملات و ساير رويدادهاي شناسايي شده در صورت سود وزيان جامع يا بطور مستقيم در حقوق مالكانه، به ترتيب در صورت سود و زيان جامع يا بطور مستقيم در حقوق مالكانه شناسايي ميشود. همچنين در تركيب هاي تجاري،شناسايي دارايي هاي ماليات انتقالي و بدهيهاي ماليات انتقالي، مبلغ سرقفلي ناشي از آن تركيب تجاري يا مبلغ سود شناسايي شده در خريد زير قيمت را تحت تأثير قرار ميدهد.
4  همچنين در اين استاندارد، شناخت دارايي هاي ماليات انتقالي ناشي از زيانهاي مالياتي استفاده نشده يا اعتبار مالياتي استفاده نشده، ارائه ماليات بر درآمد در صورتهاي مالي و افشاي اطلاعات مربوط به ماليات بر درآمد بيان ميشود.

هدف استاندارد شماره 36
1 .یک واحد گزارشگر ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد یـا داراي عملیـات خـارجی باشد. علاوه بر این، یک واحد گزارشگر ممکن است صورتهاي مالی خود را به ارز ارائـه کند. هدف این استاندارد، تجویز چگونگی انعکاس معـاملات ارزي و عملیـات خـارجی در صورتهاي مالی یک واحد گزارشـگر و همچنـین نحـوه تسـعیر صـورت هاي مـالی بـه واحد پول گزارشگري است
. 2 .موضوعات اصلی استاندارد این است که از چه نرخ مبادلهاي براي تسعیر استفاده شـود و آثار تغییر در نرخ مبادله، چگونه در صورتهاي مالی گزارش شود.

هدف استاندارد شماره 37
این استاندارد، الزام واحدهای تجاری به افشای اطلاعاتی در صورتهای مالی است تا استفاده‌‌ کنندگان بتوانند موارد زیر را ارزیابی کنند

الف. اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی واحد تجاری؛ و

ب. ماهیت و میزان ریسکهای ناشی از ابزارهای مالی که واحد تجاری طی دوره و در پایان دوره‌ گزارشگری در معرض آنها قرار دارد و نحوه مدیریت این ریسکها توسط واحد تجاری

اخبار

Top
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید