عنوان دوره: حسابدار آماده به کار

حسابدار آماده به کار

سرفصل مباحث حسابداری دوره تربیت حسابدار آماده بکار

تعریف حسابداری، انواع حسابها براساس استاندارد سال 1399-1400، ماهیت حساب ها، تجزیه و تحلیل حسابها

-تشریح لزوم تشکیل پرونده تاسیس شرکت و دلایل لزوم به روزرسانی مدارک مورد نیاز

-نحوه دریافت دفاتر از اداره ثبت شرکتها و تشریح آیین نامه دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تحریر دفاتر قانونی بر اساس:

الف) اسناد حسابداری دولتی

ب) تراز آزمایشی ماهانه تهیه شده از سیستم مکانیزه

-حسابداری اجاره محل و لزوم اعمال مواد 53 و 57 و 84 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم در هر یک از حالات:

الف) پرداخت اجاره بها بصورت ماهیانه

ب) پرداخت ودیعه رهن

ج) پرداخت ودیعه رهن و اجاره ماهانه

د)پرداخت اجاره بصورت پیش پرداخت و توضیح مفاد ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال کنترلهای لازم

-حسابداری خرید اثاثه و ملزومات با رعایت مفاد ماده 12 و 17 و 18و 22 و23 قانون مالیات بر ارزش افزوده

-حسابداری خرید حق الامتیازها، حسابداری پرداخت پیش پرداخت ها (پیش پرداخت جاری ، پیش پرداخت سرمایه ای، پیش پرداخت دارایی های نامشهود)، حسابداری دریافت پیش دریافت ها

-حسابداری دریافت وام از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با تشریح استاندارد حسابداری شماره 13 ایران و باز پرداخت اقساط وام و نحوه اعمال حساب بهره وام و هزینه های مالی

-حسابداری موجودی مواد و کالا با تشریح استاندارد حسابداری 18 ایران و قانون مالیات ارزش افزوده و تشریح نحوه تکمیل فرم ها و مدارک مورد نیاز

-حسابداری دارایی های ثابت با تشریح استاندارد حسابداری 11 ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و تشریح نحوه نگهداری کارت اموال

-حسابداری استهلاک دارائی ها با تشریح ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و دستور العمل استهلاکات

-نحوه تهیه صورت مغایرات بانکی و حسابداری نحوه رفع مغایرات در پایان هر ماه

-حسابداری ذخیره کاهش دریافتنی ها و بخشنامه مربوط به نحوه محاسبه ذخیره

-حسابداری ذخیره کاهش ارزش موجودیها و حسابداری رفع مغایرات انبار، تشریح کامل نحوه انبارگردانی موجودیها و وظایف حسابدار

-حسابداری حقوق و دستمزد با تشریح مواد 24 و 31 و 35 و 36 و 46 و51 و 59 و 62 و 64 و 66 و 69 و 71 قانون کارو مواد 3 و 7 و 28 و 29 و 86 و 87 قانون تامین اجتماعی و مواد 84 و 85 و 87 و 91 و 92 و 137 قانون مالیات های مستقیم و تشریح کنترل های لازم توسط حسابدار

-کارگاه نحوه درج اطلاعات مربوط به معاملات در سامانه معاملات فصلی

-کارگاه نحوه تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

-طبقه بندی حسابها (دایم و موقت) و نحوه انجام اصلاحات در پایان دوره مالی

-تشریح اصول بنیادین حسابداری، میثاق ها و محدودیتهای حسابداری، مفروضات حسابداری و لزوم رعایت آنها توسط حسابدار در طول سال مالی

-هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم

-نحوه محاسبه مالیات بردرآمد شرکت ها و توضیح معافیت های مالیاتی درآمد شرکت ها و نحوه کسر زیان سال های قبل از سود جاری و تشریح درآمدهایی که دارای نرخ جداگانه می باشند. نحوه محاسبه و حسابداری اندوخته قانونی، حسابداری سود سهام پرداختی و حسابداری وضع اندوخته های اختیاری

-نحوه تهیه صورت حساب سود و زیان و صورت وضعیت مالی بر اساس صورت های مالی استاندارد های 99

مشخصات کلی دوره:

سایر دوره های آموزشی:

دوره های در حال برگزاری:

استاد مهدیزاده

حسابداری مقدماتی و پیشرفته کاربردی

استاد نقی زاده

اکسل در حسابداری

استاد دستوری

نرم افزار سپیدار

استاد احمدی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

استاد مهدیزاده

استاد نقی زاده

کارگاه اظهارنامه اشخاص حقوقی

(صورت معاملات فصلی)

استاد احمدی

بهای تمام شده

استاد مهدیزاده

حسابداری پیمانکاری

استاد مهدیزاده

مروری بر قانون تجارت

استاد دستوری

نرم افزار راهکاران

استاد دستوری

نرم افزار دکا