لوگو موسسه حساب برتر

عنوان دوره: نحوه تهیه صورت های مالی

نحوه تهیه صورت های مالی

سرفصل دوره نحوه تهیه صورت های مالی از شرکت های پیمانکاری بر اساس استاندارد حسابداری شماره 9

1. روش کار تکمیل شده
2.روش درصد پیشرفت کار  
3.تشریح کامل نرم افزار حسابداری پیمانکاری دکا به صورت کاربردی 

مشخصات کلی دوره:

سایر دوره های آموزشی:

دوره های در حال برگزاری:

استاد مهدیزاده

حسابداری مقدماتی و پیشرفته کاربردی

استاد نقی زاده

اکسل در حسابداری

استاد دستوری

نرم افزار سپیدار

استاد احمدی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

استاد مهدیزاده

استاد نقی زاده

کارگاه اظهارنامه اشخاص حقوقی

(صورت معاملات فصلی)

استاد احمدی

بهای تمام شده

استاد مهدیزاده

حسابداری پیمانکاری

استاد مهدیزاده

مروری بر قانون تجارت

استاد دستوری

نرم افزار راهکاران

استاد دستوری

نرم افزار دکا