دوره آموزشی دوره بودجه بندی جامع عملیاتی و مالی

 • مخاطبان دوره
 • اهداف و مدت دوره
 • سرفصل دوره
 • کارشناسان امور مالی شرکت ها
 • کسب شناخت از مفاهیم پایه و اصلی بهای تمام شده
 • ساعت دوره: 20ساعت ( 10 جلسه 2 ساعتی)
 1. تعریف، اهذاف و مزایای بودجه بندی عملیاتی
 2. مراحل یا فرآیند بودجه بندی
 3. مبانی بودجه بندی
 4. انواع روش های بودجه بندی
 5. بودجه جامع عملیاتی و مالی
 6. بودجه فروش و عوامل موثرترین بودجه فروش و پیش بینی نرخ و حجم
 7. بودجه تولید و ظرفیت های تولیدی و توقف و بهره برادری
 8. بودجه موجودی کالای تخفیف دار
 9. بودجه مواد مستقیم و تغییرات آن
 10. بودجه دستمزد مستقیم و تغییرات آن
 11. بودجه سربار ساخت و تغییرات آن
 12. بودجه نقدی
 13. اجزای مختلف بودجه مالی
 14. تراز نامه بودجه بندی شده
 15. صورت جریان وجوه نقد بودجه شده
 16. بررسی و تجدید نظر در بودجه
 17. بررسی و تجدید نظر در بودجه
 18. اعمال کنترل از طریق بودجه
 19. انحرافات بودجه
 20. اهم رویه های حسابداری
 21. پیش بینی نرخ
 22. افزایش سرمایه
 23. کاربرگ تسهیم هزینه
 24. اطلاعات پیش بینی با عملکرد سنوات
 25. تهیه آرتیکل گردش عملیات مالی بودجه ای
 26. زمان مناسب تهیه بودجه جامع

گالری تصاویر دوره بودجه بندی جامع عملیاتی و مالی:

دوره های آموزشی:

aasq
بودجه بندی جامع عملیاتی و مالی
ee-min
دوره حسابداری مقدماتی
78-min
دوره حسابداری تکمیلی
aq-min
حسابداری پیمانکاری
02-min
حسابداری بهای تمام شده
01-min
دوره حسابداری مالیاتی