لوگو موسسه حساب برتر

عنوان دوره: بودجه بندی جامع عملیاتی و مالی

دوره بودجه بندی جامع عملیاتی

دوره بودجه بندی جامع عملیاتی و مالی

مخاطبین:

– کارشناسان امور مالی شرکت ها

هدف دوره:

– کسب شناخت از مفاهیم پایه و اصلی بهای تمام شده

سر فصل های دوره :

-تعریف بودجه بندی عملیاتی

-اهداف بودجه بندی عملیاتی

-مزایای بودجه بندی عملیاتی

-مراحل یا فرآیند بودجه بندی

-مبانی بودجه بندی

-انواع روش های بودجه بندی

-بودجه جامع عملیاتی و مالی

-بودجه فروش و عوامل موثرترین بودجه فروش و پیش بینی نرخ و حجم

-بودجه تولید و ظرفیت های تولیدی و توقف و بهره برادری

-بودجه موجودی کالای آف خورده

-بودجه مواد مستقیم و تغییرات آن

-بودجه دستمزد مستقیم و تغییرات آن

-بودجه سربار ساخت و تغییرات آن

-بودجه نقدی

-اجزای مختلف بودجه مالی

-تراز نامه بودجه بندی شده

-صورت جریان وجوه نقد بودجه شده

-بررسی و تجدید نظر در بودجه

-اعمال کنترل از طریق بودجه

-انحرافات بودجه

-اهم رویه های حسابداری

-پیش بینی نرخ

-افزایش سرمایه

-کاربرگ تسهیم هزینه

-اطلاعات پیش بینی با عملکرد سنوات

-تهیه آرتیکل گردش عملیات مالی بودجه ای

-زمان مناسب تهیه بودجه جامع

مشخصات کلی دوره:

سایر دوره های آموزشی:

دوره های در حال برگزاری:

استاد مهدیزاده

حسابداری مقدماتی و پیشرفته کاربردی

استاد نقی زاده

اکسل در حسابداری

استاد دستوری

نرم افزار سپیدار

استاد احمدی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

استاد مهدیزاده

استاد نقی زاده

کارگاه اظهارنامه اشخاص حقوقی

(صورت معاملات فصلی)

استاد احمدی

بهای تمام شده

استاد مهدیزاده

حسابداری پیمانکاری

استاد مهدیزاده

مروری بر قانون تجارت

استاد دستوری

نرم افزار راهکاران

استاد دستوری

نرم افزار دکا