لوگو موسسه حساب برتر

عنوان دوره: تربیت حسابدار آماده بکار

حسابدار آماده به کار

سرفصل مباحث تربیت حسابدار آماده بکار:

مخاطبان:

– علاقه مندان به یادگیری مهارت های حسابداری

– دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی

– اشخاصی که دوره حسابداری مقدماتی را گذرانیده باشند.

 هدف دوره:

یادگیری مهارت های حرفه ای حسابداری برای اشتغال در بنگاه ههای اقتصادی و موسسات

سرفصل مطالب :

-تعریف حسابداری _انواع حسابها براساس استاندارد سال 98-99_ماهیت حسابها _تجزیه و تحلیل حسابها

-تشریح لزوم تشکیل پرونده تاسیس شرکت و دلایل لزوم به روزرسانی مدارک مورد نیاز

-نحوه دریافت دفاتر از اداره ثبت شرکتها و تشریح آیین نامه دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تحریر دفاتر قانونی بر اساس الف) اسناد حسابداری دولتی ب) تراز آزمایشی ماهانه تهیه شده از سیستم مکانیزه

-حسابداری اجاره محل و لزوم اعمال مواد 53 و 57 و 84 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم در هر یک از حالات الف) پرداخت اجاره بها بصورت ماهیانه ب) پرداخت ودیعه رهن ج) پرداخت ودیعه رهن و اجاره ماهانه د)پرداخت اجاره بصورت پیش پرداخت و توضیح مفاد ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال کنترلهای لازم

-حسابداری خرید اثاثه و ملزومات با رعایت مفاد ماده 12 و 17 و 18و 22 و23 قانون مالیات بر ارزش افزوده

-حسابداری خرید حق الامتیازها_ حسابداری پرداخت پیش پرداختها (پیش پرداخت جاری _پیش پرداخت سرمایه ای _پیش پرداخت دارایی های نامشهود)_حسابداری دریافت پیش دریافتها

-حسابداری دریافت وام از بانکها و موسسات اعتباری مجاز با تشریح استانداردحسابداری شماره 13ایران_و باز پرداخت اقساط وام و نحوه اعمال حساب بهره وام و هزینه های مالی

-حسابداری موجودی مواد و کالا با تشریح استاندارد حسابداری 18 ایران و قانون مالیات ارزش افزوده و تشریح نحوه تکمیل فرمها و مدارک مورد نیاز

-حسابداری دارایی های ثابت با تشریح استاندارد حسابداری 11 ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و تشریح نحوه نگهداری کارت اموال

-حسابداری استهلاک دارائیها با تشریح ماده 149قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل استهلاکات

-نحوه تهیه صورت مغایرات بانکی و حسابداری نحوه رفع مغایرات در پایان هر ماه

-حسابداری ذخیره کاهش دریافتنی ها و بخشنامه مربوط به نحوه محاسبه ذخیره

-حسابداری ذخیره کاهش ارزش موجودیها و حسابداری رفع مغایرات انبار _تشریح کامل نحوه انبارگردانی موجودیها و وظایف حسابدار

-حسابداری حقوق و دستمزد با تشریح مواد 24 و 31 و 35 و 36و 46و51 و59 و62 و 64 و 66 و 69 و 71 قانون کارو مواد 3و7و28و29و86و87 قانون تامین اجتماعی و مواد 84 و 85 و 87 و 91 و 92 و 137 قانون مالیاتهای مستقیم و تشریح کنترلهای لازم توسط حسابدار

-کارگاه نحوه درج اطلاعات مربوط به معاملات درسامانه معاملات فصلی

-کارگاه نحوه تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

-طبقه بندی حسابها (دایم و موقت) و نحوه انجام اصلاحات در پایان دوره مالی

-تشریح اصول بنیادین حسابداری_میثاقها و محدودیتهای حسابداری _مفروضات حسابداری و لزوم رعایت آنها توسط حسابدار در طول سال مالی

-هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم

-نحوه محاسبه مالیات بردرآمد شرکتها و توضیح معافیتهای مالیاتی درآمد شرکتها و نحوه کسر زیان سالهای قبل از سود جاری و تشریح درآمدهایی که دارای نرخ جداگانه می باشند_ نحوه محاسبه و حسابداری اندوخته قانونی _حسابداری سود سهام پرداختی و حسابداری وضع اندوخته های اختیاری

-نحوه تهیه صورت حساب سود وزیان و صورت وضعیت مالی بر اساس صورتهای مالی استاندارد های 99

 

مشخصات کلی دوره:

سایر دوره های آموزشی:

دوره های در حال برگزاری:

استاد مهدیزاده

حسابداری مقدماتی و پیشرفته کاربردی

استاد نقی زاده

اکسل در حسابداری

استاد دستوری

نرم افزار سپیدار

استاد احمدی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

استاد مهدیزاده

استاد نقی زاده

کارگاه اظهارنامه اشخاص حقوقی

(صورت معاملات فصلی)

استاد احمدی

بهای تمام شده

استاد مهدیزاده

حسابداری پیمانکاری

استاد مهدیزاده

مروری بر قانون تجارت

استاد دستوری

نرم افزار راهکاران

استاد دستوری

نرم افزار دکا