لوگو موسسه حساب برتر
انجمن مدیران مالی حرفه ای
انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
لوگو موسسه حساب برتر

دوره توانمندسازی حسابداران و مدیران مالی در موسسه حساب برتر

با اعطای مدرک از انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

این دوره به صورت حضوری برگزار می گردد.

انجمن حسابرسان داخلی ایران
انجمن حسابرسان داخلی ایران

مصاحبه با اساتید دوره و رضایت شرکت کنندگان 

ردیف نام دوره مدت زمان دوره (ساعت)
1 قوانین مالیاتی 32
2 قانون تجارت 12
3 استانداردهای حسابداری 34
4 نحوه تهیه صورتهای مالی و تجزیه تحلیل صورت های مالی 32
5 بودجه نویسی 12
6 آشنایی با بازار سرمایه 8
7 نحوه تهیه صورت های مالی تلفیقی 8
8 حسابداری مدیریت 12
9 حسابرسی داخلی 8
10 رهبری تیم مالی 8
11 بهای تمام شده 24
12 آشنایی با بیمه های تجاری 8

با اعطای مدرک معتبر از جانب مدیران مالی حرفه ای ایران و مورد تایید انجمن حسابرسان داخلی ایران

هزینه دوره در حال حاضر : 131،500،000 ریال

اشخاص مشمول مالیات ،مالیات حق التمبر،مالیات بر اجاره املاک ،مالیات بر نقل و انتقال املاک ، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان ، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، معافیتهای مالیاتی اشخاص حقوقی ، درآمدهای دارای نرخ مقطوع مالیات، معافیتهای مالیاتی ارزش افزوده ،حسابداری دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (کالاهای معاف و کالاهای مشمول ،نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات ،ترتیبات رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده(قبل از رسیدگی ، بعد از رسیدگی)نحوه تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی ،آینن نامه دادرسی مالیاتی

تاجر و انواع معاملات تجاری، الزامات تاسیس شرکتهای تجاری ، مسائل حقوق اداره مجامع عمومی و الزامات آن ، وظایف هیات مدیره، وظایف بازرس قانونی و نقش آنها، طرق افزایش سرمایه، کاهش سرمایه سود سهام پرداختنی، اندوخته قانونی ،اندوخته های اختیاری ، سود قابل توزیع، اسناد تجاری و امتیازات حقوقی آنها، قانون جدید چک و مباحث مربوط به آن ، مسائل حقوقی نحوه انعقاد قراردادها و الزامات آن

_استاندارد حسابداری شماره (1) ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده در سال 1397)
_استاندارد حسابداری شماره (2) صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده در سال 1397)
_استاندارد حسابداری شماره (3) درآمد عملیاتی
_استاندارد حسابداری شماره (4) ذخایر بدهی های های احتمالی و دارایی های احتمالی
_استاندارد حسابداری شماره (5)رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
_استاندارد حسابداری شماره (8) حسابداری موجودی مواد و کالا
_استاندارد حسابداری شماره (11)دارایی های ثابت مشهود(تجدید نظر شده در سال 1389)
_استاندارد حسابداری شماره (12)افشاء اطلاعات اشخاص وابسته
_استاندارد حسابداری شماره (13)حسابداری مخارج تامین مالی
_استاندارد حسابداری شماره (16)آثار تغییر در نرخ ارز (اصلاح شده در سال 1392)
_استاندارد حسابداری شماره (17)دارایی های نامشهود(اصلاح شده در سال 1389)
_استاندارد حسابداری شماره (25)گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف
_استاندارد حسابداری شماره (34)رویدادهای حسابداری ،تغییردر برآوردهای حسابداری واشتباهات
_استاندارد حسابداری شماره (35) مالیات بر درآمد
_استاندارد حسابداری شماره (36)ابزارهای مالی_ارائه
_استاندارد حسابداری شماره (37)ابزارهای مالی_ افشاء

_انواع صورتهای مالی(صورت سود و زیان _صورت سود و زیان جامع_صورت وضعیت مالی _ صورت تغییرات در حقوق ماهانه _ صورت جریانهای نقدی _ یادداشتهای توضیحی)
_مروری اجمالی بر استانداردهای حسابداری 1و2و34و35و36و37
_ ویژگی و تفاوت اصلی صورتهای مالی شرکتها
_ صورتهای مالی میان دوره ای با مروری بر استاندارد حسابداری 22
_ نحوه تجدید ارائه مبالغ مقایسه ای صورتهای مالی
_ نحوه ارائه و افشاء در صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
_ تراز آزمایشی حسابهای کل و معین و تفصیلی و سایر اطلاعات مورد نیاز (طبقه بندی حسابها بر اساس استاندارد صورتهای مالی مصوب سال 99 در فایل اکسل)
_ نحوه تهیه صورت وجه نقد حاصل از عملیات
_ لزوم تهیه صورت معاملات غیرنقدی
_ تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی یک شرکت نمونه
_ تهیه صورت جریانهای نقدی به شکل کارگاهی (دستی و با استفاده از نرم افزار اکسل)

_ تهیه نسبتهای نقدینگی و تشریح اهمیت آن در انواع شرکتها (با توجه به نوع فعالیت شرکتها)
_ تهیه نسبتهای فعالیت و تشریح اهمیت آن در انواع شرکتها (با توجه به نوع فعالیت شرکتها)
_ تهیه نسبتهای سرمایه گذاری و تشریح اهمیت آن در انواع شرکتها (با توجه به نوع فعالیت شرکتها)
_ تحلیل نسبتهای سودآوری مشتمل بر تحلیل درآمدها و بهای تمام شده درآمد عملیات، سایر درآمدهای عملیاتی ،درآمدهای غیرعملیاتی، بهای تمام درآمد عملیاتی ، تحلیل هزینه های واحدهای تجاری (عمومی و اداری ،توزیع و فروش )هزینه های مالی، سایر هزینه های عملیاتی وهزینه های غیر عملیاتی
_ تحلیل بازپرداخت بدهی ها و ساختار سرمایه
_ تشکیل کارگاه آموزشی جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت نمونه

_انواع صورتهای مالی(صورت سود و زیان _صورت سود و زیان جامع_صورت وضعیت مالی _ صورت تغییرات در حقوق ماهانه _ صورت جریانهای نقدی _ یادداشتهای توضیحی)
_مروری اجمالی بر استانداردهای حسابداری 1و2و34و35و36و37
_ ویژگی و تفاوت اصلی صورتهای مالی شرکتها
_ صورتهای مالی میان دوره ای با مروری بر استاندارد حسابداری 22
_ نحوه تجدید ارائه مبالغ مقایسه ای صورتهای مالی
_ نحوه ارائه و افشاء در صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
_ تراز آزمایشی حسابهای کل و معین و تفصیلی و سایر اطلاعات مورد نیاز (طبقه بندی حسابها بر اساس استاندارد صورتهای مالی مصوب سال 99 در فایل اکسل)
_ نحوه تهیه صورت وجه نقد حاصل از عملیات
_ لزوم تهیه صورت معاملات غیرنقدی
_ تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی یک شرکت نمونه
_ تهیه صورت جریانهای نقدی به شکل کارگاهی (دستی و با استفاده از نرم افزار اکسل)

_ شناخت ساختار سرمایه
_ محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
_ سیاست های تامین مالی و تعیین ساختار سرمایه بهینه
_ سیاست های سرمایه گذاری
_ سیاست های تقسیم سود
_ دلایل وضع اندوخته های اختیاری از باقیمانده سود
_ تجدید ساختار ،ارزش گذاری، محاسبه ریسک و بازده یک سهم و پرتفوی سهام
_ نحوه تجزیه و تحلیل عملکرد شرکتها
_ تفاوت ارزیابی عملکرد سنتی و نوین
_ مدلهای ارزیابی عملکرد
_ شاخص های سیستم های ارزیابی عملکرد
_ مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد
_ مدل تعالی سازمان
_ حاکمیت شرکتی
_ ساختار کنترل داخلی
_ ریسک مالی ،اعتباری، نقدینگی
_ ریسک نرخ بهره
_ ابزارهای مالی
_ ایمن سازی ریسک ،نرخ بهره و نرخ ارز
_ مورد کاوی مدیریت ریسک

_ سرمایه گذاری های بلند مدت ،ترکیب تجاری، بهای تمام شده، ترکیب تجاری،سرقفلی
_معاملات درون گروهی
_نحوه ارائه صورتهای مالی تلفیقی
_تهیه و ارائه صورت جریان نقدی تلفیقی
_سود هر سهم تلفیقی_تغییر در ساختار گروه
_ ضوابط تلفیق و ……استاندارد حسابداری(18) صورتهای مالی تلفیقی
_ کنترل ،تسلط ،بازده و …..استاندارد حسابداری (39)مصوب 1398

_ روشهای هزینه یابی (هزینه یابی سفارش کار ،هزینه یابی مرحله ای)
_ سیستم های هزینه یابی (هزینه یابی واقعی،هزینه یابی نرمال،هزینه یابی استاندارد)
_روشهای مرسوم و متدارول تخصیص هزینه های سربار(روش مستقیم،روش یکطرفه،روش متقابل)
_ تجزیه و تحلیل رفتار هزینه
_تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر (هزینه ها،حجم فعالیت،سود)
_ اهرم عملیاتی
_ هزینه یابی متغیر (مستقیم)،هزیمه یابی کامل(جذبی)
_ تحلیل انحرافات و ارزیابی عملکرد
_هزینه یابی محصولات مشترک و محصولات فرعی
_بودجه جامع،برنامه ریزی،کنترل و مسئولیت سنجی
_تکنیک ها ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری

_ مفاهیم بنیادی و مدیریت واحد حسابرسی داخلی
_ مفاهیم و عناصر کنترلهای داخلی
_ کنترل داخلی حاکم بر گزارش گری مالی
_ قوانین و مقررات مورد نیاز حسابرسی داخلی
_ آشنایی با مفاهیم حاکمیت شرکتی